Skip to content
Mel Bochner No
Mel Bochner
No
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)
Mel Bochner Obsolete
Mel Bochner
Obsolete
2007
oil on canvas
89 x 68 inches
(226 x 175.3 cm)
Mel Bochner Vulgar
Mel Bochner
Vulgar
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)
Mel Bochner Criticize
Mel Bochner
Criticize
2007 - 2008
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)
Mel Bochner Fool
Mel Bochner
Fool
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)
Mel Bochner Blah, Blah, Blah
Mel Bochner
Blah, Blah, Blah
2008
oil on canvas
18 x 24 1/4
(42.7 x 61.6 cm)
Mel Bochner Liar
Mel Bochner
Liar
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)
Mel Bochner Uncertain
Mel Bochner
Uncertain
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)
Mel Bochner Installation
Mel Bochner
Installation
Mel Bochner Installation
Mel Bochner
Installation
Mel Bochner No
Mel Bochner
No
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)
Mel Bochner Obsolete
Mel Bochner
Obsolete
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)
MEL BOCHNER Indifferent
MEL BOCHNER
Indifferent
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)
Mel Bochner Liar
Mel Bochner
Liar
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)
Mel Bochner Criticize
Mel Bochner
Criticize
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)
Mel Bochner Fool
Mel Bochner
Fool
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)
Mel Bochner Blah, Blah, Blah (Maroon)
Mel Bochner
Blah, Blah, Blah (Maroon)
2008
oil on canvas
18 x 24 1/4
(42.7 x 61.6 cm)